Cloud Email Hosting

MailEcon1

» Hỗ trợ 01 tài khoản Email
» Dung lượng mỗi tài khoản 1 GB
» Không hỗ trợ tài khoản phụ
» Hỗ trợ 50 email gửi mỗi giờ

Bắt đầu từ
15,833 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
MailEcon2

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 1 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 5 GB

Bắt đầu từ
26,667 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
MailBus1

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 10 GB

MailBus2

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 20 GB

MailBus3

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 40 GB

MailBus4

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB

MailBus5

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 200 GB

MailBus6

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 400 GB

MailPro1

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 25 GB

MailPro2

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 50 GB

MailPro3

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB

MailPro4

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 250 GB

MailPro5

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 500 GB

MailPro6

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 1000 GB