SEO Hosting

hostSEO1

»Số IP khác lớp C 5 IP

»Dung lượng lưu trữ 10.000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

hostSEO2

»Số IP khác lớp C 10 IP

»Dung lượng lưu trữ 20.000MB

»Hỗ trợ 10 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

hostSEO3

»Số IP khác lớp C 20 IP (11 IP khác lớp C và 9 IP cùng lớp C)

»Dung lượng lưu trữ 30.000MB

»Hỗ trợ 20 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn