Tổng đài CloudFone

CloudFone 1

»Số lương Users 5

»Số cuộc gọi đồng thời 5

»Kết nối 1 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 3GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 2

»Số lương Users 10

»Số cuộc gọi đồng thời 10

»Kết nối 2 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 5GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 3

»Số lương Users 20

»Số cuộc gọi đồng thời 20

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 4

»Số lương Users 30

»Số cuộc gọi đồng thời 30

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 5

»Số lương Users 40

»Số cuộc gọi đồng thời 40

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 6

»Số lương Users 50

»Số cuộc gọi đồng thời 50

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 7

»Số lương Users 60

»Số cuộc gọi đồng thời 60

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 8

»Số lương Users 70

»Số cuộc gọi đồng thời 70

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 9

»Số lương Users 80

»Số cuộc gọi đồng thời 80

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 10

»Số lương Users 90

»Số cuộc gọi đồng thời 90

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

CloudFone 11

»Số lương Users 100

»Số cuộc gọi đồng thời 100

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7